راهنما بیعانه

راهنما بیعانه

یکی دیگر از قسمت های موجود در ناحیه کاربری صندوق دار قسمت بیعانه می باشد که در این قسمت ثبت و مدیریت دریافت بیعانه صورت می پذیرد.

راهنما صندوق

راهنما صندوق

کاربری که با نقش صندوق دار وارد سامانه میگردد عملیاتی مثل دریافت وجه، بیعانه جهت رزرو نوبت ، صندوق داری و امور مرتبط با درآمد مرکز را انجام می دهد.

راهنما کارکرد صندوق

راهنما کارکرد صندوق

یکی دیگر از قسمت های موجود در ناحیه کاربری صندوق دار قسمت کارکرد می باشد با کلیک بر روی کارکرد شما قادر به دیدن دو گزینه فهرست / صندوق داری نوبت و پذیرش می باشید.

  • 1