راهنما ثبت پذیرش

راهنما ثبت پذیرش

کاربری که در نقش پذیرش وارد وب سامانه میشود از جمله گزینه هایی که در پنل کناری می تواند مشاهده نماید قسمت ثبت پذیرش می باشد.

راهنما ثبت نوبت

راهنما ثبت نوبت

کاربری که در نقش پذیرش وارد وب سامانه میشود از جمله گزینه هایی که در پنل کناری می تواند مشاهده نماید قسمت نوبت می باشد. در این قسمت نوبت دهی مرکز انجام می پذیرد.

راهنما مراجعین

راهنما مراجعین

از دیگر قسمت هایی که در ناحیه کاربری پذیرش سامانه وجود دارد قسمت مراجعین می باشد . که در این قسمت کاربر می تواند آرشیو مراجعین مرکز خود و سایر مراکز موجود در سامانه را مشاهده نماید.

راهنما تنظیمات ناحیه کاربری پذیرش

راهنما تنظیمات ناحیه کاربری پذیرش

کاربری که در نقش پذیرش وارد وب سامانه میشود از جمله گزینه هایی که در پنل کناری می تواند مشاهده نماید قسمت تنظیمات می باشد.

  • 1